فایل های دسته بندی دین و مذهب - صفحه 1

ریشه یابی مبانی فکری تکفیریان در قرآن

علت تکفیر کردن تشیع توسط وهابیان

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ریشه یابی مبانی فکری تکفیریان در قرآن

علت تکفیر کردن تشیع توسط وهابیان

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل